31 صفحه

ورد

در اجرای سیاستگذاری های اقتصادی، سه عامل اساسی را میتوان به طور مشخص  "ضد رشد" قلمداد کرد که در این پژوهش سعی بر آن است به بحث شفافیت بپردازیم .

1-گستردگی فعالیتهای دولت در امور اقتصادی.

2-شفافیت اندک، یا عدم شفافیت و به تبع آن، عدم پاسخگویی مدیریت دولتی.

3-تضعیف ثبات، قانونمندی و قانون پذیری محیط فعالیتهای اقتصادی.

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی : «اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید» . شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید.


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hesabdari-dolati_710584_3404.zip75.4k

خرید و دانلود فایل